Ett för Högskolan i Skövde alldeles speciellt sjukhus

Av Lena Mårtensson

Etableringen och utbyggnaden av Högskolan i Skövde är en av flera faktorer som förklarar varför Skövde är delregionen Skaraborgs största kommun sett till antalet innevånare. Andra förklaringsfaktorer finns bland annat att hämta i Skövdes starka näringsliv där de olika Volvo-bolagen agerar draglok. Men Skövde har också flera offentliga aktörer vars verksamhet är stor och där det arbetar högt specialiserade yrkesmänniskor med lång utbildning. En av dessa viktiga aktörer är Skaraborgs sjukhus som 2017 hade runt 3 400 nettoårsarbetare.

Ett fritt flöde av kompetens

Som prorektor har jag ett särskilt ansvar för Högskolan i Skövdes samverkan med offentlig sektor och det innebär att jag värnar extra om just Skaraborgs sjukhus. Sjukhuset är nämligen en central och viktig samverkanspart för Högskolan i Skövde, inte minst eftersom alla våra studenter inom vårdområdet genomför delar av sin utbildning vid sjukhuset. Som vår rektor Lars Niklasson skrivit i ett tidigare blogginlägg finns det en gemensam nämnare för all samverkan mellan ett lärosäte och en annan organisation: samverkan kräver tid.  Både Skaraborgs sjukhus och Högskolan i Skövde måste därmed investera tid för att vår samverkan ska fungera.

Flera av högskolorna runt om i landet är i samma situation som Högskolan i Skövde. Det vill säga, det finns en högskola som utbildar olika vårdprofessioner och som samverkar med det sjukhus som finns på orten. När samverkansarbetet fungerar riktigt bra kan man nå ett läge där kompetens flödar fritt mellan sjukhuset och lärosätet. När samverkan fungerar dåligt kan i värsta fall två offentligt finansierade organisationer arbeta i var sitt stuprör och därmed missa den utvecklingspotential de båda kan nå med gemensamma krafter.

Ett konkret exempel på vad som kan uppstå när sjukhus och högskola samverkar nära är de nya specialistsjuksköterskeutbildningar med inriktningarna anestesi och operation som Högskolan i Skövde nu har skapat och som Skaraborgs sjukhus köper som uppdragsutbildningar till sina medarbetare. Sjukhuset har stort behov av just dessa utbildningar. Gemensamt hårt arbete och stort engagemang från både högskola och sjukhus gjorde att vi lyckades hitta en bra lösning.

Att säkerställa kvalitet och omfattning

Ett viktigt mål i Högskolan i Skövdes utvecklingsplan är att få ytterligare examenstillstånd för utbildning på forskarnivå. En av dessa nya examenstillstånd ska vara inom just hälso- och vårdområdet.

Att sträva efter examenstillstånd för utbildning på forskarnivå inom hälso- och vårdområdet är ett sätt att säkerställa kvaliteten och omfattningen på de vårdutbildningar som Högskolan i Skövde har idag. Förutsättningarna för att bedriva bra utbildningar inom hälso- och vårdområdet är nämligen desamma som för andra akademiska utbildningar. Vill en högskola ha bra studenter måste man ha bra lärare och bra lärare behöver i sin tur goda utvecklings- och forskningsmöjligheter. Det är i sin tur enklare att skapa goda utvecklings- och forskningsmöjligheter när ett lärosäte kan utbilda på alla nivåer inom ett ämne, det vill säga grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå.

Samarbetet med Skaraborgs sjukhus är helt centralt för att Högskolan i Skövde ska kunna lösa den här ekvationen. Högskolan kan bara upprätthålla den livskraftiga forsknings- och utbildningsmiljö som våra olika utbildningar inom vård och hälsa behöver genom en nära samverkan med sjukhuset.

Intensitet och närhet

Skaraborgs sjukhus måste också kunna dra konkret nytta av den forsknings- och utbildningsmiljö som finns på Högskolan på fler sätt än att Högskolan utbildar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor åt sjukhuset. Ett sätt skulle kunna vara att Högskolan underlättar för sjukhuset att behålla högt specialiserade medarbetare. Detta kan till exempel ske genom att redan disputerade sjuksköterskor eller barnmorskor kan arbeta kliniskt på sjukhuset och parallellt med detta fortsätta forska och undervisa vid Högskolan.

De medelstora regionala sjukhusen och högskolorna runt om i landet har ofta en stark samverkan med varandra redan idag. Det är dock viktigt att både högskolorna, sjukhusen, landsting och regioner arbetar för att upprätthålla intensiteten och närheten i samverkansarbetet. Det är en förutsättning för att vi ska kunna ha starka vårdutbildningar runt om i hela landet.

En nytt läsår och ett trendbrott

Av Lars Niklasson

Idag är det den 7 september och höstterminen har dragit igång. I måndags hade vi ett fantastiskt fint välkomnande av alla nya studenter och som vanligt ägde det rum i

vackert väder på ett livfullt campus. Vi som arbetar på Högskolan i Skövde har väntat på att läsåret ska starta på allvar. Nu när studenterna är på plats känns det verkligen inspirerande att vi återigen ska få bidra till samhällets utveckling genom att utbilda och forska.

Vi har mycket energi och utvecklingskraft på Högskolan i Skövde i vanliga fall men de här höstdagarna, då de nya studenterna kommer, får Högskolan alltid ytterligare en energikick. Studenterna som kommer, utvecklas och går vidare i livet är själva livsnerven i vår verksamhet och det är skönt att se alla dessa nya och förväntansfulla ansikten på campus.

Ett trendbrott

Under några år har antalet studenter på Högskolan i Skövde minskat men 2018 kommer sannolikt att innebära ett trendbrott. Om allt fortsätter framåt som det är tänkt kommer antalet studenter på Högskolan att öka stadigt under de kommande åren. Den förutsägelsen baserar jag på hur vi vill utvecklas och den prognos över vårt utbildningsanslags utveckling som regeringen ger varje höst i budgetpropositionen. På söndag är det dock val och en ny regering kommer givetvis att vilja göra sitt avtryck i statens finanser. Om, och i så fall hur, det avtrycket påverkar Högskolan i Skövde är omöjligt att säga i nuläget. Vi får helt enkelt avvakta och se vad som händer.

Prorektor Lena Mårtensson och jag själv har precis hälsat vår nya vicerektor för industriell samverkan och internationalisering, Mats Jägstam, välkommen till Högskolan i Skövde. Vi har nu siktet inställt på ett nytt intressant läsår och vill givetvis att vårt arbete ska bidra till att medarbetarna på Högskolan får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i sina olika yrkesroller.

En stunds stolthet mitt i sommaren

Av Lars Niklasson

Vi är i slutet på juni och många som arbetar på Högskolan i Skövde har gått på sommarledighet. Men innan det verkliga sommarlugnet lägger sig över vårt campus finns det anledning att reflektera och känna viss stolthet över det gångna akademiska årets arbete.

Det är det vardagliga arbetet vi utför på Högskolan i Skövdes institutioner och inom vårt verksamhetsstöd som är grunden för det bidrag som Högskolan i Skövde ger till utvecklingen av framtidens samhälle. I det här vardagliga strävandet kan det ibland vara viktigt att påminna sig om att vi som arbetar på Högskolan i Skövde är lyckligt lottade och har all anledning att känna stolthet.

För det första är vi lyckligt lottade genom att vi årligen får skicka ut drygt tusen studenter på nästa steg i deras liv. Genom att ge dem en gedigen utbildning ökar vi deras möjlighet att forma sina liv efter sin egen vilja. Vi ger dem möjlighet att få de yrkeskarriärer de strävar efter, men framför allt ger vi dem möjlighet att utvecklas som människor.

För det andra är vi lyckligt lottade när vi i vår forskning kan göra upptäckter som bidrar till att lösa samhällets utmaningar. Eftersom vi arbetar nära samhället kan vi enkelt föra över vår nya kunskap till omvärlden.  Det är ingen självklarhet att lärosäten arbetar så nära det omgivande samhället som Högskolan i Skövde gör. Vi ska därför vara stolta både över våra forskningsresultat och det arbete vi utför för att dela med oss av ny kunskap till samhället. De fyra seminarier som Högskolan i Skövde arrangerar på den Västsvenska Arenan under årets Almedalsvecka är konkreta exempel på hur överföringen av ny kunskap kan gå till.

För det tredje är vi lyckligt lottade när vi i vårt arbete får möjlighet att utveckla Högskolan i Skövde som samhällsinstitution. En blick ut i världen visar att stabila samhällsinstitutioner inte är en självklarhet. Därför ska vi vara stolta över att vi varje dag stärker våra studenters förmåga till kritiskt tänkande och deras integritet. Vi ska också vara stolta över de samhällskritiska forskningsresultat vi arbetar fram, resultat som är viktiga för att vi ska kunna fortsatta att utveckla Sverige som demokratiskt samhälle.

Jag har uppmanat medarbetarna på Högskolan att vila och koppla av under sommarledigheten. Deras återhämtning är viktig för att det väloljade maskineriet Högskolan i Skövde ska kunna varvas upp till hösten då närmare två tusen nya och hoppfulla människor kommer att fylla vårt campus. Dessa människor, som ofta är unga, sätter stort hopp till oss för sin framtida utveckling och deras förväntningar ska vi som arbetar på Högskolan i Skövde tillsammans leva upp till.

Jag önskar dig en skön sommar!

Att bygga en flexibel brygga

Av Lena Mårtensson

Samhället kommer under överskådlig tid att behöva hantera olika utmaningar. En sådan utmaning är samhällets digitalisering. En annan är förverkligandet av Agenda 2030 som Sverige och FN:s alla övriga medlemsstater har enats kring. För Sveriges del är ambitionsnivån hög. Regeringen vill att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och samtidigt vara världsledande i omställningen till hållbar utveckling. Högskolan i Skövde ska bidra till lösningen av dessa globala utmaningar genom att adressera dem i vår forskning och i våra utbildningar.

Varje del kan bidra

I januari 2017 sjösatte Högskolan i Skövde en ny sexårig utvecklingsplan för lärosätet. Planen var ett resultat av ett omfattande internt arbete som bland annat ledde fram till att Högskolan valde ett samlande tema för sin verksamhet: Digitalisering för hållbar utveckling. Men hur man ska arbeta med ett sådant tema i en akademi där vi sysselsätter oss med en mängd olika ämnesområden och frågeställningar kräver eftertanke. Hur tar vi exempelvis tillvara digitaliseringens möjligheter inom våra sjuksköterskeutbildningar och vad innebär hållbar utveckling för våra utbildningar och vår forskning inom dataspelsområdet?

Ett sätt att förhålla sig till dessa frågor är att se det samlande temat som en slags flexibel brygga mellan Högskolan i Skövdes olika delar. Bryggans ena ände är förankrad i vår starka forsknings- och utbildningsmiljö inom informationsteknologi. Därefter kan varje del av Högskolan i Skövde bidra till bryggans konstruktion med kompetens från respektive ämnes- och expertisområde Det är kombinationen av de samlade kompetenserna som gör bryggan stark.

Fantastisk kreativitet

Det finns utbildningar och forskning på Högskolan i Skövde som kan tyckas ligga utanför det samlande temat. Men digitalisering för hållbar utveckling är ett tillräckligt brett tema för att varje institution, ämnesgrupp och avdelning ska kunna tillämpa temat utifrån de förutsättningar man har. Då är det dock viktigt att verksamhetens olika delar verkligen får möjlighet att diskutera igenom vad temat betyder i det vardagliga arbetet.

Under 2017 och första halvåret 2018 har arbetet med digitalisering för hållbar utveckling ägt rum inom respektive ämnesområde vid våra institutioner samt inom Högskolans verksamhetsstöd. Högskolans styrelse har dessutom underlättat arbetet genom att ställa pengar ur vårt strategiska investeringsprogram till förfogande. Det är med stor glädje vi från högskoleledningens sida ser den fantastiska kreativitet och alla förslag på idéer som vi får del av från olika grupperingar på lärosätet.

Till hösten planerar vi för en högskoleövergripande personaldag där digitalisering för hållbar utveckling står i fokus. Då är det också dags att börja samordna arbetet med temat för att bland annat identifiera högskolegemensamma områden. På det här gradvisa sättet kan vi över tid skapa oss en gemensam bild av vad temat digitalisering för hållbar utveckling på Högskolan i Skövde innebär.

Ingen gör allt men alla gör något

Högskolan i Skövdes nuvarande utvecklingsplan gäller fram till och med 2022. Under denna period kommer vi att arbeta med att integrera temat digitalisering för hållbar utveckling i Högskolans olika områden. Det är ett långsiktigt arbete som kräver såväl tid som reflektion. Vi räknar också med att vi har den tid som krävs för att temat ska växa organiskt efter modellen att ingen gör allt men alla gör något.

Samhällets behov av att utvecklas på ett hållbart sätt kommer att kvarstå och digitaliseringen är ett redskap för att möta detta behov. Vårt högskoleövergripande tema kommer därför att blir allt mer angeläget och viktigt över tid. Vi som arbetar på Högskolan i Skövde fortsätter därför att visa omtanke om vår omvärld och stärker vårt aktiva arbete med temat digitalisering för hållbar utveckling.

Låt oss mäta samverkan som investerad tid

Av Lars Niklasson

De högskolor som staten är huvudman för ska utbilda och forska. Inom utbildning och forskning ska vi dessutom samverka med det omgivande samhället. Det är den förenklade kärnan i 1 kap 2 §  högskolelagen.

Under de senaste åren har det dock blivit tydligt att landets statliga högskolor och universitet har något olika syn på samverkansuppdraget. Mer precist uttryckt har vi olika syn på om en högskola som samverkar framgångsrikt inom forskning ska få mer pengar av staten att forska för. Som rektor för Högskolan i Skövde har jag argumenterat för detta och det finns flera anledningar till att jag har den synen.

Idag premieras de lärosäten som attraherar extern forskningsfinansiering och som publicerar och citeras i fora med hög vetenskaplig kvalitet, genom att de får ökade anslag för forskning. Det är gott och väl så långt, men jag menar att lärosäten inte bara ska vara duktiga på kunskapsöverföring inom vetenskapssamhället utan också måste vara duktiga på att bidra till kunskapsöverföring mellan akademi och det omgivande samhället. Därför menar jag att lärosäten som är bra på forskningssamverkan med det omgivande samhället bör premieras för detta. Ett sådant förhållningssätt skulle bidra till ett ökat nyttiggörande av forskningsresultat.

Tid snarare än pengar

Högskolan i Skövdes forskningssamverkan med det omgivande samhället tar sig många uttryck. Vår forskningsmiljö INFINIT – som vi driver med stöd av företrädesvis KK-stiftelsen – är helt uppbyggd på forskning som sker i nära samverkan med näringslivet. Den samproduktion, d.v.s. när näringslivet och Högskolan gemensamt utvecklar ny kunskap, som sker inom INFINIT skapar mycket goda förutsättningar för kunskapsöverföring mellan parterna, vilket alla har nytta av.

En annan form av konkret forskningssamverkan sker genom innovationsarenan ASSAR som Högskolan driver tillsammans med Gothia Innovation, IDC West Sweden, Volvo Car Corporation och Volvo Group. Här kan Högskolans forskare demonstrera hur de senaste forskningsrönen kan nyttiggöras inom tillverkande industri. ASSAR ger även goda möjligheter för akademi och näringsliv att gemensamt identifiera nya behov av såväl kunskap som kompetens. Innovationsarenan bidrar därigenom både till att resultat nyttiggörs och att ytterligare forskningsbehov identifieras.

Högskolan är även framstående inom samverkan med offentliga aktörer. Skaraborgs Hälsoteknikcentrum är ett exempel på sådan samverkan, där vi håller på att bygga en samverkansplattform inom hälsa och IT. Hållbart Arbetsliv i Skaraborg är ytterligare ett exempel, där forskning om arbetsrelaterad stress och psykisk ohälsa är i fokus.

Det jag nämnt nu är bara ett axplock av all forskningssamverkan som Högskolan i Skövde ägnar sig åt. Det finns dock en gemensam nämnare för alla dessa aktiviteter: de kräver tid. Både våra samverkanspartners och Högskolans medarbetare måste avsätta tid för att samarbetet ska fungera. Därför har jag också i diskussionen om ett nytt nationellt system för fördelning av resurser till lärosätena framfört att en del av det statliga forskningsanslaget borde omfördelas baserat på de nuvarande indikatorerna, men även baserat på det som kallas in-kind medfinansiering. Det skulle innebära att man inte fokuserar på hur mycket en extern part bidrar med i reda pengar till ett samverkansprojekt utan istället hur mycket tid den externa parten lägger på att samverka med lärosätet.

Någon att samverka med

Den stora fördelen med en indikator som bygger på in-kind medfinansiering är att den baseras på att det finns någon att samverka med, någon som avsätter egen arbetstid för att samarbetet med oss ska kunna äga rum. På Högskolan i Skövde har vi redan idag ett sätt att mäta våra samverkanspartners in-kind medfinansiering inom forskningsmiljön INFINIT. Jag är övertygad om att lärosäten och forskningsfinansiärer tillsammans skulle kunna hitta en sådan modell som fungerar på nationell nivå om man slog sina kloka huvuden ihop.

I den skiss som den nationella styr- och resursutredningen har kommit med föreslås tyvärr att forskningsanslag inte bör omfördelas vare sig med nuvarande indikatorer (d.v.s. citeringar och externa forskningsmedel) eller med samverkan som grund. Personligen tycker jag att det är fel väg att gå. Högskolor har visat sig mycket konkurrenskraftiga i de nuvarande indikatorerna och jag är helt övertygad om att vi skulle vara det även i en samverkansindikator. En sådan indikator skulle även ge insikt i vilka samarbeten som det omgivande samhället ser som relevanta och viktiga för fortsatt utveckling.

Utsikt från tredje våningen

Av Lena Mårtensson

På ett sätt är alla svenska lärosäten ganska lika varandra. Vi lyder under samma lagar, tillhör samma globala akademiska gemenskap, ser upp till samma akademiska fix-stjärnor, gläds åt liknande framgångar och irriteras av ungefär samma saker. Men under den här gemensamma ytan finns det saker som skiljer de olika lärosätena från varandra. Det är det som skapar varje högskolas unika kultur.

Tvärvetenskaplighet

Mitt kontor ligger på andra våningen i det som vi på Högskolan i Skövde kallar kanslihuset. Ibland åker jag upp till tredje våningen i huset för att ta en kopp kaffe. Det händer då att jag går över till husets östra del där jag från fönstren i ett konferensrum kan se flera av de hus på campus där Högskolans fem institutioner har sin verksamhet. När jag står där med kaffekoppen i handen kan jag iaktta hur grupper av studenter på de ekonomiska och samhällsvetenskapliga utbildningarna är på väg in till en föreläsning, medan studenter på de beteende- och biovetenskapliga utbildningarna är på väg ut.

Studenterna inom vård och hälsa är lätta att känna igen för de har ofta på sig sina klinikkläder när de har undervisning i Högskolans kliniska träningscentrum. Studenterna inom data och it, dataspelsutveckling samt ingenjörsvetenskap har tyvärr merparten av sina föreläsningar lite för långt bort för att jag ska se när de rör sig mellan undervisningsmiljöerna. Jag brukar dock se dem när de sitter på gräsmattan utanför G-huset och fikar eller pluggar. Lite skämtsamt kan man säga att jag, där jag står i kanslihusets fönster, har en mycket tvärvetenskaplig utsikt.

Inom akademin har det i många år varit populärt att betona att man ska arbeta tvärvetenskapligt, det vill säga samarbeta över de olika ämnesgränserna. Ofta har den ambitionen bara slutat i vackra papperstigrar. Här på Högskolan i Skövde har dock tvärvetenskapligheten ofta kommit ganska naturligt och kanske beror detta på Högskolans storlek. Ett bra exempel är våra dataspelsutbildningar som började som en sammansmältning av ämnen inom humaniora och informationsteknologi.

En plats för nyfikna människor

Det faktum att vi är ett lärosäte av hanterbar storlek gör det givetvis enklare för både studenter och lärare att skapa hållbara relationer över ämnesgränserna. Några studenter har också berättat för mig att det är en av de saker de uppskattar mest med att studera på Högskolan i Skövde. Här är det lätt att få kompisar som studerar inom andra ämnesområden än man själv vilket i sin tur gör studentlivet lite rikare.

En atmosfär där man umgås över ämnesgränserna kommer dock inte automatiskt bara för att Högskolan i Skövde ligger på ett samlat campus. En förutsättning för att atmosfären ska finnas är att vi är nyfikna och har ett förhållningssätt till studenter och medarbetare som grundas på omtanke. När jag nu står här med min kaffekopp i handen, och tittar ut på ett campus där snödropparna börjar kika fram längs husväggarna, känner jag att Högskolan i Skövdes campus är en bra plats för nyfikna människor att vara på.

Hur kan den svaga kopplingen mellan utbildning och forskning stärkas?

Av Lars Niklasson

På Högskolan i Skövde strävar vi efter att bygga det vi kallar för kompletta miljöer. Det innebär att vi utbildar på alla nivåer inom ett ämnesområde och att utbildningarna vilar på en gedigen bas av egen forskning. Vi vill helt enkelt att utbildning och forskning ska sitta ihop.

Regeringen vill också ha kompletta miljöer. I direktivet till den styr-och resursutredning som nu pågår står att ”Det måste vara möjligt för universitet och högskolor att skapa sammanhållna kunskapsmiljöer i vilka utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället ingår”. Även regeringens utredare Pam Fredman har i en preliminär skiss pekat på att kopplingen mellan utbildning och forskning är svagare i Sverige än i många jämförbara länder och det är något vi behöver åtgärda.

Flera orsaker bakom problemet

Det finns flera orsaker till att glappet mellan utbildning och forskning har ökat. Den mest fundamentala orsaken, menar jag, är att anslagen för forskning i allt väsentligt fördelas utan relation till anslagen för utbildning. Tilldelning av forskningsmedel baseras till allra största delen på hur mycket forskningsmedel lärosätet haft historiskt. Det betyder att äldre lärosäten har en avsevärt högre tilldelning än yngre, utan hänsyn till att båda har viktiga utbildningsuppdrag. Dessutom tas det i fördelningen av forskningsanslag inte hänsyn till de utbildningsinriktningar som bedrivs, t.ex. om det finns ett stort behov av forskning kopplat till dessa utbildningsinriktningar eller inte.

Jag menar att det generellt svaga sambandet mellan medelsfördelning till utbildning och till forskning har möjliggjort ett akademiskt landskap där det inte finns en tydlig koppling mellan vilka områden ett lärosäte utbildar inom, och vilka det forskar inom. För de lärosäten som har ett större utbildningsuppdrag än forskningsuppdrag, finns dock en implicit koppling eftersom lyckosam rekrytering av lärare förutsätter att lärosätet kan tillhandahålla rimliga möjligheter till forskning för den enskilde läraren. En högkvalitativ utbildning förutsätter forskning inom relevant område.

För mindre lärosäten gäller även ett omvänt förhållande. De begränsade forskningsresurserna tillåter inte att forskning bedrivs inom områden där utbildning inte kan finansiera del av lärares anställning. De knappa forskningsresurserna bidrar på detta sätt att knyta forskningen närmare utbildningen.

En brist på helhetssyn

En annan orsak till glappet mellan utbildning och forskning, som även identifieras i styr- och resursutredningen, är hur pengarna från våra statliga forskningsfinansiärer – till exempel Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova – fördelas.

Majoriteten av de statliga forskningsfinansiärerna ställer inga krav på att det finns en koppling mellan den forskning som får pengar och den utbildning som bedrivs på lärosätet. KK-stiftelsen är det lysande undantaget men stiftelsen fördelar bara tre procent av de externa forskningsmedlen i Sverige. KK-stiftelsens krav visar dock på en helhetssyn som, förvånande nog, inte präglar de andra statliga forskningsfinansiärerna.

Glappet mellan utbildning och forskning ökar också av att flera forskningsfinansiärer kräver att lärosätet medfinansierar de projekt som finansiären stöttar. Detta riskerar att bidra till att de statliga forskningsanslagen inte går till forskning som har koppling till lärosätets egna utbildningsområden, utan till de områden som finansiärerna pekat ut som nationellt viktiga.

Omfördela 3 miljarder

Om vi menar allvar med återknyta kontakten mellan utbildning och forskning på svenska lärosäten behöver vi göra något radikalt. En konkret möjlighet är att regeringen, genom budgetpropositionen, flyttar pengar från de statliga forskningsfinansiärerna till lärosätenas forskningsanslag. Denna möjlighet identifieras i styr- och resursutredningen. En omfördelning som skulle ge alla svenska lärosäten ytterligare 10 000 kr per helårsstudent kostar cirka 3 miljarder. Dessa pengar skulle lärosätena kunna använda till forskning inom utbildningsrelevanta områden.

En sådan omfördelning skulle ge lärosätena avsevärt bättre möjligheter att forskningsförankra sina utbildningar. Studenterna skulle också, i än högre grad än idag, bli bärare av de senaste forskningsrönen och ha bättre förutsättningar att utveckla samhället för att möta framtida utmaningar.

Jag är på intet sätt emot att lärosäten ska konkurrera om studenter och forskningspengar. Konkurrensen håller oss alerta och hindrar oss från att stelna i gamla strukturer. Jag delar också den uppfattning som tydliggörs i styr- och resursutredningen, nämligen att de statliga forskningsfinansiärerna har en viktig roll att spela när det gäller att utveckla forskningskvaliteten och styra forskningspengar till samhällsviktiga områden. Det vi måste diskutera är hur stor denna roll ska vara och vilket helhetsansvar de statliga forskningsfinansiärerna ska ta. För som sagt, vi vill alla att utbildning och forskning ska sitta ihop.

En balans mellan det praktiska och det akademiska

Av Lena Mårtensson

Den som genomgår ett grundutbildningsprogram på Högskolan i Skövde får en generell akademisk examen och i vissa fall även en akademisk yrkesexamen. Det två yrkesexamina på grundnivå vi just nu utbildar till vid Högskolan i Skövde är högskoleingenjör och sjuksköterska. När vi ger dessa utbildningar ska utbildningstiden fördelas mellan dels de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara yrket, dels det vi kan kalla generella akademiska förmågor. Till dessa generella akademiska förmågor hör bland annat

  • förmågan att göra självständiga och kritiska bedömningar,
  • förmågan att självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem samt
  • förmågan att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.

Skillnad mellan olika utbildningsformer

Hur utbildningstiden ska fördelas mellan yrkeskunskaper och akademiska förmågor är en källa till diskussion, både internt vid Högskolan och i de samtal vi har med våra studenters framtida arbetsgivare. Vissa arbetsgivare vill i princip kunna hämta en student direkt från grundutbildningen och sätta personen i högt specialiserad yrkesutövning från dag ett. Andra arbetsgivare vill rekrytera en grundutbildad person och själva sköta medarbetarens specialisering. Förhållningssättet skiftar mellan utbildningsområden och branscher. Variationen i arbetsgivarnas önskemål minskar dock något när vi kommer till utbildningar på avancerad nivå (magister, master och specialistsjuksköterskeexamen) eftersom dessa utbildningar i sig själva är en specialisering.

Utmaningen för oss som arbetar inom akademin är att vi måste arbeta lika mycket med att förmedla praktiska yrkeskunskaper som generella akademiska förmågor. Lagen tillåter oss inte att välja det ena framför det andra. Här skiljer sig en akademisk utbildning starkt från exempelvis de utbildningar som ges inom yrkeshögskolan. Den som är intresserad kan med fördel parallellt läsa högskolelagen (SFS 1992:1434) och lagen om yrkeshögskolan (SFS 2009:128). Det handlar inte om att ställa de båda utbildningsformerna mot varandra utan att se svart på vitt att olika utbildningsformer är skapade med olika syften.

En svår balansakt

Ibland upplever jag att det krävs en viss fasthet när vi ska värna de generella akademiska förmågorna i Högskolans yrkesutbildningar. Jag har en djup förståelse för att arbetsgivare på desperat jakt efter arbetskraft vill att studenterna ska vara så ”färdiga” som möjligt när de kommer ut från Högskolan. Samtidigt måste vi som lärosäte värna det som skiljer en akademisk utbildning från andra typer av utbildningar. I den här dialogen gäller det att både vara lyhörd för arbetsgivarnas snabbt skiftande behov och trogen de grundläggande akademiska värdena. Det är en svår balansakt som vi måste genomföra.

En sak är dock säker. Arbetslivets kompetensbehov förändras snabbt. Vad som är exakt rätt kompetens hos en ingenjör inom ett visst fält idag kommer sannolikt att skilja sig mycket från vad som är exakt rätt kompetens hos en ingenjör inom samma fält år 2038. Därmed blir förmågan att göra självständiga och kritiska bedömningar, förmågan att självständigt kunna urskilja, formulera och lösa problem samt förmågan att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå kanske det viktigaste vi kan utveckla hos våra studenter. Detta eftersom vi vill att de ska ha beredskap att möta förändringar under ett långt yrkesliv.

Gemensamma krafter kan ge Högskolan i Skövde möjlighet att växa

Som rektor för Högskolan i Skövde blev jag mycket glad när ordförandena för Skaraborgs samtliga femton kommuner, i en debattartikel den 1 februari, gjorde tydligt att de ser Högskolan som central för Skaraborgs kunskaps- och kompetensförsörjning. Vi som arbetar på Högskolan vill verkligen bidra till att människor som lever och arbetar i Skaraborg har tillgång till förstklassig utbildning och forskning. Vi vill också bidra till att attrahera nya människor till regionen och ge vår regions arbetsgivare möjlighet att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Skaraborg behöver fler utbildningsplatser

Ordförandenas debattartikel pekar på ett strukturellt problem som endast kan lösas på nationell nivå, nämligen att Högskolan är för liten. 2015 fanns det i genomsnitt 30 statligt finansierade platser för högre utbildning per tusen invånare i Sverige. I Skaraborg var motsvarande siffra 15 platser per tusen invånare. Ledningen för Högskolan kommer att föra fram detta faktum i kommande budgetdialoger med regeringen. Vi menar att siffrorna är ett starkt argument för att Högskolan borde få möjlighet att växa inom såväl utbildning som forskning, och därigenom bidra till en stark arbetsmarknadsregion i Skaraborg.

Högskolan vill växa med 30 procent

Konkret vill vi att Högskolan under den kommande treårsperioden ska få möjlighet att öka sin utbildningsvolym med cirka 30 procent inom ämnesområdena hälsa och vård, ingenjörsvetenskap, IT, ekonomi samt biovetenskap. Vi vill bland annat öka andelen fristående kurser för att kunna erbjuda mer flexibel vidareutbildning till redan yrkesverksamma människor. På lång sikt borde Högskolan i Skövdes totala utbildningsvolym dubbleras för att tillgången till högre utbildning i Skaraborg ska vara i paritet med landet som helhet. Tillväxten måste naturligtvis ske i sådan takt att vi kan behålla den höga kvalitet som Högskolan har i en nationell jämförelse.

Högskolan i Skövde får pengar ur statsbudgeten att utbilda för. Därmed räcker det inte med att Högskolans ledning framför att Skaraborg är missgynnat när det gäller tillgången till högre utbildning. Vi behöver stöd av företrädare för både offentlig och privat sektor. Att ha stöd av samtliga kommunala företrädare i denna fråga känns därför mycket betryggande.

En ödesfråga för Skaraborg

Under mitt första år som rektor för Högskolan i Skövde har jag träffat och samtalat med flera av vår regions högsta politiska företrädare. Dessa diskussioner har tydliggjort att det finns en stor insikt om att utbildningsnivån samt tillgången till utbildning och forskning är något av en ödesfråga för Skaraborgsområdet. Med denna samsyn som grund borde vi med gemensamma krafter kunna övertyga en framtida regering – oavsett färg – om vikten av att Högskolan i Skövde får möjlighet att växa.

När Högskolan i Skövde väl tillåts växa kan vi fokusera på den relativt låga övergången till högre utbildning och den låga utbildningsnivån i Skaraborgsområdet. Eftersom benägenheten att utbilda sig i viss mån är socialt ärftlig har vi även här en gemensam utmaning. För det första måste vi hjälpa ungdomar från studieovana miljöer att våga studera vidare. För det andra måste vi bryta upp de märkliga normer som ger oss för få kvinnliga ingenjörer och för få manliga sjuksköterskor. Redan idag, men än mer i den digitaliserade framtiden, arbetar man inom dessa sektorer lika mycket med människor som med maskiner. Låt oss därför titta på utbildningar och yrken med nya fräscha ögon när vi guidar de ungdomar som ska forma Skaraborgs framtid.

Det livslånga lärandet och vår bild av studenten

Av Lena Mårtensson

Nyligen gjorde Högskolan i Skövde en förändring när det gäller antagningen till våra specialistsjuksköterskeprogram.  Problemet som låg bakom förändringen är enkelt att beskriva.

Vår sektors rutiner för när en ansökan till en utbildning ska vara inne ligger i ofas med arbetslivets förutsättningar, rutiner och regler. Den sjuksköterska som ville vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska på Högskolan i Skövde skulle med normala rutiner söka till utbildningen i mars eller april. Antagningsbeskedet skulle därefter komma i juli, det vill säga för sent för att den blivande studenten skulle hinna ordna tjänstledighet innan utbildningens start.

Nu har vi, med god hjälp från Universitet och Högskolerådet (UHR), hittat en lösning på problemet. I år kan den som vill studera till specialistsjuksköterska på Högskolan i Skövde göra sin ansökan från den 15 februari fram till 15 mars. Det gör i sin tur att antagningsbeskedet kommer redan den 26 april. Därmed blir det enklare att ansöka om tjänstledighet.

Vår bild av studenten

Regeringen – med ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, i spetsen – understryker nu allt hårdare vikten av det livslånga lärandet. Gång på gång framhåller ministern att människors möjlighet att studera vidare, byta karriär och utbilda sig måste öka och finnas under hela livet och i hela landet. Den sjuksköterska som väljer att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska gör därmed något som ligger helt rätt i tiden, som stärker hans eller hennes position på arbetsmarknaden och som bidrar till att minska den brist på specialistutbildade sjuksköterskor som finns inom vården.

Det här med tidsfönstren i antagningssystemet gjorde mig dock fundersam. Sommaren 2017 gick det första antagningsbeskeden till höstens utbildningar ut omkring den 10 juli och höstterminen började den 28 augusti. Jag vågar påstå att det inte bara är sjuksköterskor som har svårt att få ordning på sin tjänstledighet under sådana förutsättningar. Det är knappast en administrativ rutin konstruerad för att främja det livslånga lärandet. Frågan är om antagningsrutinerna kan vara ett symptom på att vi som arbetar på lärosäten och sektorsmyndigheter har svårt att frigöra oss från en föråldrad bild av studenten.

Intellektuellt vet vi givetvis att dagens studentpopulation är heterogen. Vi vet att det i föreläsningssalen sitter både studenter som kommer direkt från gymnasiet och studenter som har flera år i yrkeslivet bakom sig. Vissa av våra studenter pluggar ihop med kompisarna i studentkorridoren medan andra sitter med sitt sovande barns huvud i knät och läser kurslitteraturen. Utmaningen för oss som arbetar inom högre utbildning blir då att hitta rutiner och metoder som fungerar för studenter i olika livssituationer och möjligen behöver vi öka tempot i arbetet med att hitta dessa metoder.

Mycket att vinna

Tiden då vi med rosiga kinder vandrade ut från akademin i 25-årsåldern för att aldrig mera återvända är över. Lärosäten, arbetsgivare och arbetstagare måste arbeta tillsammans för att underlätta det livslånga lärandet och det kommer att krävas flexibilitet av alla parter.

Min egen erfarenhet är att studenter med yrkeserfarenhet berikar en utbildning. När yrkesverksamma människor återvänder till akademin för att vidareutbilda sig uppstår en korsbefruktning mellan praktik och vetenskap som även sporrar de studenter som kommer till lärosätet utan tidigare arbetslivserfarenhet. Vi inom akademin har därmed allt att vinna på att gynna det livslånga lärandet.